Tárhelyszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink részére

Ha Ön igénybe veszi az INTEGRITY Kft. szolgáltatásait, de Ön vagy tevékenysége NEM ESIK a

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertrv.)

a hatálya alá, akkor nem köteles az ún. tárhelyszolgáltató nevét és más adatait közzétenni.
Ha Ön az

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertrv.)

hatálya alá esik, és ezen törvény hatálya alá eső szolgáltatást nyújt,

azaz ezen törvény értelmében SZOLGÁLTATÓ,

akkor a sok más kötelezettsége között az alábbi kötelezettségek is terhelik:

“A SZOLGÁLTATÓ köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

 • a SZOLGÁLTATÓ nevét,
 • a SZOLGÁLTATÓ székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
 • a SZOLGÁLTATÓ elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
 • ha a SZOLGÁLTATÓ létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
 • ha a SZOLGÁLTATÓ tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
 • ha a SZOLGÁLTATÓ az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
 • a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
 • ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
 • gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
 • gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a SZOLGÁLTATÓ letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
 • a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.”

Ekertrv. 4. §

Tárhely szolgáltató bizonyos adatainak közzétételéről

SZOLGÁLTATÓnak bizonyos esetekben kötelező közzétennie a TÁRHELYSZOLGÁLTATÓja bizonyos adatait.

“h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.” Ekertrv. 4. §

Ez nem jelenti azt, hogy a SZOLGÁLTATÓ a TÁRHELYÉT BIZTOSÍTÓ KÖZVETÍTŐ szolgáltató akármilyen e-mail címét közzéteheti!

A szolgáltatónak egyeztetnie kell a részére tárhelyet biztosító közvetítő szolgáltatóval, hogy milyen e-mail címet tehet közzé!

E-mail cím közzétételével komoly károkat lehet okozni, hiszen nagymennyiségű kéretlen levél (spam) eredhet a közzétételből, különösen helytelen módon történő közzétételből.

Ugyanez vonatkozik telefonszámra is!
SZOLGÁLTATÓ köteles mindent megtenni, hogy gépi úton a TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ e-mail és telefonszámát ne tudják könnyen begyűjteni,

így CAPTCHA-vel köteles védeni a közzétett e-mail és telefonszámot!

Ha az Ön, mint a tárhelyszolgáltatás előfizetője által közzétett telefonszámon vagy e-mail címen a közzététel folytán megkeresik vagy hívják a tárhelyet biztosító szolgáltatót, akkor megkereséssel vagy hívással kapcsolatos munkájáért díjat számíthat fel a tárhelyet biztosító szolgáltató.

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ adatainak közzététele a józan ész szerint arra és csak arra szolgál,

 • hogyha a SZOLGÁLTATÓt másokat sértő szolgáltatása (pl. bizonyos jogsértő tartalmak közzététele) esetén nem lehet elérni,
  • akkor a TÁRHELYSZOLGÁLTATÓn keresztül megkeresést lehessen tenni a SZOLGÁLTATÓ ellen,
  • illetve nyomozó- és más hatóságok elérhetetlen SZOLGÁLTATÓkhoz eljussanak.

 

Az Ekertrv-ben alkalmazott egyes fogalmakról

Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely

lc) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);”
Ekertrv. 2. §

A jogszabály teljes szövege határozza meg, nem csupán a fent idézett jogszabályi részlet azt, hogy ki a közvetített szolgáltató.

Megjegyzés: “tárhelyszolgáltató” kifejezés nem szerepel az Ekertrv-ben, de szerepel “tárhelyszolgáltatás”, és szerepel “tárhelyet biztosító szolgáltató”, tárhelyszolgáltatón a továbbiakban az Ekertrv. értelmében vett tárhelyet biztosító szolgáltatót értünk.

INTEGRITY Kft.

Frissítve: 2018. május 29.

Hasznos volt a bejegyzés?

Related Articles